0
לקופה
0 מוצרים בסל
9880*
מוקד ההזמנות והשירות
א'-ה' 17:00–8:00 ו' 12:00–8:00

תקנון מועדון לקוחות

מבוא

סודהסטרים ישראל בע"מ (להלן: "החברה").

תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות החברה המעוניינים להיות חברים במועדון  הלקוחות (להלן: ""מועדון הלקוחות"), והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן:"התקנון").

ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת.
 

1. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים במועדון הלקוחות כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל אורח המצרף כחבר למועדון נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם.

2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת.

3. החברה  שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו.

4. נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת או באתר הרשמי של החברה בכתובת www.sodastream.co.il  (להלן: "אתר החברה").

5. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.
 

 החברות במועדון הלקוחות

6. זכאים להימנות על חברי מועדון הלקוחות תושבי ישראל בן 18 שנים מלאות או יותר, יחידים המנצלים את חברותם לשימוש פרטי ואינם עובדי החברה, אשר מילאו את פרטיהם בטופס בקשת ההצטרפות למועדון הלקוחות במלואו למועדון הלקוחות ובבעלותם מכשיר של החברה או קנקן בריטה.

יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר

לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח. אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים.

7. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה של החברה ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק ומתן שירותים שיבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

8. כל חבר רשאי לדרוש מהחברה, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. בנוסף, רשאי החבר לדרוש מסודהסטרים, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון.

9. כל חבר מועדון הלקוחות יהיה אחראי לעדכן את החברה בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני (E-MAIL) , מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר.

10. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות על ידי מילוי פרטים בטופס ההצטרפות באתר החברה.

11. תוקפה של החברות במועדון הלקוחות אינו מוגבל, אך החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברות לקוח בכל עת.

12. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב  לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון

13.  כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הלקוחות ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (30) ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון הלקוחות לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבה. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות.
 

ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי המועדון

14. החברה שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון הלקוחות, בכל מקרה של אי עמידה בתקנון זה ו/או בכל מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בשמה הטוב של החברה ו/או בעסקיה ו/או במועדון, בפעילויות שבו ו/או במי מטעמה של החברה, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק חברותו של חבר במועדון, ועם קבלת ההודעה יחדל חבר המועדון מלשמש כחבר, ותמנע ממנו האפשרות מקבלת ההטבות המנויות במועדון. למען הסר ספק מובהר כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות.
 

ההטבות

15. חבר מועדון הלקוחות, יהנה מהטבות, מבצעים ומחירים מיוחדים כפי שיקבעו על ידי החברה מעת לעת.     

 16. הזכאות לקבלת ההטבות במועדון הלקוחות הינה לשימושו הפרטי של החבר במועדון הלקוחות, אשר איננה ניתנת להעברה לאחר, ולשימוש חד פעמי של החבר בכל הטבה.

17. אין כפל מבצעים ו/או הטבות. 
 

שינוי ההטבות במועדון הלקוחות או הפסקתן

18. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, החברה לא תישא בשום אחריות כלפי החברים במועדון הלקוחות או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תימסר לחברים במועדון הלקוחות באמצעות הודעה בכתב.

דרכי פרסום של מועדון הלקוחות

19. הודעות מועדון הלקוחות בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון הלקוחות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצעם, בתקנון ו/או בהנחות ו/או במחיר כרטיס החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות מועדון הלקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י מועדון הלקוחות באופן ובדרך כפי שהחברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור.
 

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

20. החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

21. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטי החברים במועדון הלקוחות על מנת ליידע את החברים במועדון הלקוחות בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם.
 

סמכות שיפוט

22. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

23. בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את המועדון לקוחות ו/או את החברה ו/או מי מבעליה, ייחשב חבר המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.
 

שונות

24. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

25. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

26. החברים במועדון הלקוחות אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה.

27. השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו.

28. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.
 

יצירת קשר עם המועדון

בכל פנייה בנושא מועדון הלקוחות יש לפנות לטלפון 9880* או דרך "צור קשר" באתר www.sodastream.co.il